Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποτελέσματα δειγματοληψίας Σεπτέμβριος 2017