Σχετικά

Η υλοποίηση, του ανοίγματος των δημόσιων δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης γίνεται από όλες τις Υπηρεσίες της υπό την εποπτεία της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Τι είναι το data.apdkritis.gov.gr;

Το data.apdkritis.gov.gr είναι ο κεντρικός κατάλογος των δημόσιων δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα που παράγονται από τις Οργανικές Μονάδες της.

Βασικός στόχος του data.apdkritis.gov.gr είναι να προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης εύρεσης και πρόσβασης σε επεξεργασμένα ή μη επεξεργασμένα δεδομένα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους και την αξιοποίησή τους πέραν του αρχικού προορισμού τους, για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών / προϊόντων με προστιθέμενη αξία.

Τι είδους δεδομένα διατίθενται;

Στο data.apdkritis.gov.gr παρέχεται η πρόσβαση σε υψηλής αξίας, μηχανικά αναγνώσιμα σύνολα δεδομένων (datasets) με την παροχή ενιαίων υπηρεσιών καταλογογράφησης, ευρετηρίασης, αποθήκευσης, αναζήτησης και διαθεσιμότητας των δεδομένων και των πληροφοριών, καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τρίτα συστήματα πληροφοριών.

Τα σύνολα δεδομένων μπορούν να αναζητηθούν στον κατάλογο βάσει του τίτλου τους, θεματικής κατηγορίας, οργανισμού, μορφότυπου κ.ά.

Πώς αναπτύχθηκε το data.apdkritis.gov.gr;

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης μέσα από την συμμετοχή της στο Πρόγραμμα HOMER (2015) είχε την ευκαιρία να πρωτοπορήσει, αποτελώντας την πρώτη Αποκεντρωμένη Διοίκηση της χώρας, που άνοιξε τα δεδομένα της.

To data.apdkritis.gov.gr αναπτύχθηκε με τη χρήση του παγκοσμίως διαδεδομένου συστήματος διαχείρισης δεδομένων DKAN, το οποίο καθιστά προσβάσιμα τα δεδομένα παρέχοντας εργαλεία, που βελτιώνουν τη δημοσίευση, τη διάχυση, την ανεύρεση και τη χρήση δεδομένων.

Ποιος διαχειρίζεται το data.apdkritis.gov.gr;

Τη διαχείριση και ανάπτυξη του Καταλόγου Ανοιχτών Δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης έχει το Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Βέλτιστες Πρακτικές (Best Practice) διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης;

Στις ετήσιες αναλυτικές εκθέσεις για την Ελλάδα των ετών 2016, 2017 και 2018, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης αναφέρεται ως Best Practice για την καλή ποιότητα των δεδομένων και την ευρωστία υλοποίησης των πολιτικών για τα ανοιχτά δεδομένα. (Περισσότερα)

Αντίκτυπος της διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης των Ανοιχτών Δεδομένων;

Στην υποσελίδα Ιστορίες εκτίθενται οι περιπτώσεις που αποτελούν παραδείγματα επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και μπορούν να λειτουργούν ως πηγή έμπνευσης για σύλληψη νέων ιδεών.

Έχεις αναπτύξει κάποια υπηρεσία / εφαρμογή / ιστοσελίδα με δεδομένα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης;

Μοιράσου το γεγονός αυτό μέσω της σελίδας που υπάρχει για το σκοπό αυτό στην πύλη.