Κατάλογος Ανοιχτών Δεδομένων

Το 2014 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΑΔΚ) μέσα από την συμμετοχή της στο Πρόγραμμα HOMER (Strategic MED-2S-MED11-35) είχε την ευκαιρία να πρωτοπορήσει, αποτελώντας την πρώτη Αποκεντρωμένη Διοίκηση της χώρας που άνοιξε τα δεδομένα της.

Η υλοποίηση του ανοίγματος των δημόσιων δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης γίνεται από όλες τις Υπηρεσίες της υπό την εποπτεία της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Ετικέτες

58

Σύνολα Δεδομένων

213

Πόροι και Δεδομένα

605

Μορφότυποι Πόρων

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/chat_4.csv"},"model":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/chat_4.csv"},"fields":[{"name":"Mορφότυποι","value":"Mορφότυποι","selected":false},{"name":"Αριθμός Πόρων","value":"Αριθμός Πόρων","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Mορφότυποι","value":"Mορφότυποι","selected":true},{"name":"Αριθμός Πόρων","value":"Αριθμός Πόρων","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Αριθμός Πόρων"],"yDataType":"Auto","xfield":"Mορφότυποι","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"discreteBarChart","width":640,"group":false,"options":{"tooltips":true,"showLabels":true,"labelType":"percent","margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false,"showValues":true,"staggerLabels":false},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Mορφότυποι","value":"Mορφότυποι","selected":false},{"name":"Αριθμός Πόρων","value":"Αριθμός Πόρων","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{},"y2Format":{},"sort":"","showTitle":false,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Αντίκτυπος Ανοιχτών Δεδομένων

Με τον όρο "Αντίκτυπος των Ανοικτών Δεδομένων", εννοούμε όλες εκείνες τις αλλαγές, ευκαιρίες, άμεσες και έμμεσες, οι οποίες επέρχονται μέσω της επαναχρησιμοποίησης των ανοικτών δεδομένων και αφορά σε τέσσερις τομείς επιπτώσεων: Οικονομικός αντίκτυπος, Κυβερνητικός αντίκτυπος, Κοινωνικός αντίκτυπος και Περιβαλλοντικός αντίκτυπος.

Σε περίπτωση χρήσης Ανοιχτών Δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την ανάπτυξη κάποιας εφαρμογής / ιστοσελίδας / υπηρεσίας, θα ήταν σημαντικό να μας το κοινοποιήσετε αποστέλλοντας πληροφορίες για το παραδειγμά σας.

Υποβολή Εφαρμογής

Παροχή Δεδομένων μέσω API

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/chart_0.csv"},"model":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/chart_0.csv"},"fields":[{"name":"Είδος Υπηρεσίας","value":"Είδος Υπηρεσίας","selected":false},{"name":"Σύνολα Δεδομένων","value":"Σύνολα Δεδομένων","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Είδος Υπηρεσίας","value":"Είδος Υπηρεσίας","selected":true},{"name":"Σύνολα Δεδομένων","value":"Σύνολα Δεδομένων","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Σύνολα Δεδομένων"],"yDataType":"Auto","xfield":"Είδος Υπηρεσίας","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Είδος Υπηρεσίας","value":"Είδος Υπηρεσίας","selected":false},{"name":"Σύνολα Δεδομένων","value":"Σύνολα Δεδομένων","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{},"y2Format":{},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Βέλτιστες Πρακτικές (Best Practices)

Οι πολιτικές ανοιχτών δεδομένων προωθούν την ευρεία διάθεση και περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα για ερευνητικούς, εμπορικούς και άλλους σκοπούς με ελάχιστους ή χωρίς νομικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς περιορισμούς.

Στις ετήσιες αναλυτικές εκθέσεις European Open Data για την Ελλάδα των ετών 2016, 2017 και 2018, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης αναφέρεται ως Best Practice για την καλή ποιότητα των δεδομένων και την ευρωστία υλοποίησης των πολιτικών για τα ανοιχτά δεδομένα στην Ευρώπη.

Περισσότερα