Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποτελέσματα δειγματοληψίας Ιουνίου 2017