Πρωτεύουσες καρτέλες

Υδρολογικά Στοιχεία Πηγής Κρασίου από Φεβρουάριο έως Ιούνιο 2003