Πρωτεύουσες καρτέλες

Χωρική Κατανομή Δένδρων με στηθιαία περίμετρο μεγαλύτερη από 10m