Διεύθυνση Υδάτων

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Κατάσταση υπογείων υδροφορέων Κρήτης

Κατάσταση υπογείων υδροφορέων Κρήτης Κριτσωτάκης Παυλίδου 2013.

Data and Resources

FieldValue
Modified
2021-07-30
Release Date
2017-02-14
Ιστότοπος
Identifier
05a388ef-6e3e-4911-9450-1cb2a8adb8a9
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.4228515625 34.704439681614, 23.4228515625 35.767760655643, 26.471557617188 35.767760655643, 26.471557617188 34.704439681614))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα