Στατιστικά Κατάλογου Ανοιχτών Δεδομένων

Τα ανοιχτά δεδομένα δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο (https://data.apdkritis.gov.gr/) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, από όλες τις Υπηρεσίες της υπό την εποπτεία της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών,  συνοδευόμενα με τα μεταδεδομένα τους.

Επισκεψιμότητα Πύλης Ανοικτών Δεδομένων

Αριθμός περιόδων σύνδεσης και χρηστών (Users) στην πύλη data.apdkritis.gov.gr από 28/02/2024 έως 21/05/2024

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/visit4.csv"},"model":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/visit4.csv"},"fields":[{"name":"Ημερομηνία","value":"Ημερομηνία","selected":false},{"name":"Χρήστες","value":"Χρήστες","selected":false},{"name":"Περίοδοι σύνδεσης","value":"Περίοδοι σύνδεσης","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":true},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":false}],"xfields":[{"name":"Ημερομηνία","value":"Ημερομηνία","selected":false},{"name":"Χρήστες","value":"Χρήστες","selected":false},{"name":"Περίοδοι σύνδεσης","value":"Περίοδοι σύνδεσης","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":true},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":false}],"seriesFields":["Χρήστες","Περίοδοι σύνδεσης"],"yDataType":"Number","xfield":"Ημερομηνία","xDataType":"Date","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":true},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"lineChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false,"showLegend":true,"reduceXTicks":true,"datapoints":true},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Ημερομηνία","value":"Ημερομηνία","selected":false},{"name":"Χρήστες","value":"Χρήστες","selected":false},{"name":"Περίοδοι σύνδεσης","value":"Περίοδοι σύνδεσης","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"Date","format":"%m/%d/%Y"},"yFormat":{"type":"Number","format":"d"},"y1Format":{},"y2Format":{},"sort":"","showTitle":false,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Παροχή Δεδομένων μέσω API

Στα μηχαναγνώσιμα σύνολα δεδομένων υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης μέσω web services και συγκεκριμένα μέσω ArcGIS REST API και μέσω DKAN Datastore Web API.

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/chart_0.csv"},"model":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/chart_0.csv"},"fields":[{"name":"Είδος Υπηρεσίας","value":"Είδος Υπηρεσίας","selected":false},{"name":"Σύνολα Δεδομένων","value":"Σύνολα Δεδομένων","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Είδος Υπηρεσίας","value":"Είδος Υπηρεσίας","selected":true},{"name":"Σύνολα Δεδομένων","value":"Σύνολα Δεδομένων","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Σύνολα Δεδομένων"],"yDataType":"Auto","xfield":"Είδος Υπηρεσίας","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Είδος Υπηρεσίας","value":"Είδος Υπηρεσίας","selected":false},{"name":"Σύνολα Δεδομένων","value":"Σύνολα Δεδομένων","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{},"y2Format":{},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Μορφότυποι Συνόλων Δεδομένων

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης παρέχει μηχαναγνώσιμα σύνολα δεδομένων σε διάφορους μορφότυπους.

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/chat_2_0.csv"},"model":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/chat_2_0.csv"},"fields":[{"name":"Μορφότυποι","value":"Μορφότυποι","selected":false},{"name":"Σύνολα Δεδομένων","value":"Σύνολα Δεδομένων","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Μορφότυποι","value":"Μορφότυποι","selected":true},{"name":"Σύνολα Δεδομένων","value":"Σύνολα Δεδομένων","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Σύνολα Δεδομένων"],"yDataType":"Auto","xfield":"Μορφότυποι","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"discreteBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"showValues":true,"staggerLabels":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Μορφότυποι","value":"Μορφότυποι","selected":false},{"name":"Σύνολα Δεδομένων","value":"Σύνολα Δεδομένων","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{},"y2Format":{},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Σύνολα ανά Θεματική Ενότητα

Τα μηχαναγνώσιμα σύνολα δεδομένων έχουν κατηγοριοποιηθεί σε 8 θεματικές ενότητες για την πρόσβαση των τελικών χρηστών.

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/chat_3_1.csv"},"model":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/chat_3_1.csv"},"fields":[{"name":"Θεματική Ενότητα","value":"Θεματική Ενότητα","selected":false},{"name":"Σύνολα Δεδομένων","value":"Σύνολα Δεδομένων","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Θεματική Ενότητα","value":"Θεματική Ενότητα","selected":true},{"name":"Σύνολα Δεδομένων","value":"Σύνολα Δεδομένων","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Σύνολα Δεδομένων"],"yDataType":"Auto","xfield":"Θεματική Ενότητα","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":true},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Θεματική Ενότητα","value":"Θεματική Ενότητα","selected":false},{"name":"Σύνολα Δεδομένων","value":"Σύνολα Δεδομένων","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{},"y2Format":{},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Σύνολα Δεδομένων ανά Εκδότη

Οι Διευθύνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης παρέχουν ανοιχτά δεδομένα.

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/chat_6.csv"},"model":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/chat_6.csv"},"fields":[{"name":"Έκδότης","value":"Έκδότης","selected":false},{"name":"Σύνολα Δεδομένων","value":"Σύνολα Δεδομένων","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":true},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":false}],"xfields":[{"name":"Έκδότης","value":"Έκδότης","selected":true},{"name":"Σύνολα Δεδομένων","value":"Σύνολα Δεδομένων","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":true},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":false}],"seriesFields":["Σύνολα Δεδομένων"],"yDataType":"Auto","xfield":"Έκδότης","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":true},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Έκδότης","value":"Έκδότης","selected":false},{"name":"Σύνολα Δεδομένων","value":"Σύνολα Δεδομένων","selected":true}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{},"y2Format":{},"sort":"Σύνολα Δεδομένων","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}