Μεθοδολογία μέτρησης αντίκτυπου

Η έκθεση του European Data Portal "Open Data Impact Study" του 2020 για την οικονομική αξία των ανοιχτών δεδομένων ερευνά την αξία, που δημιουργείται από τα ανοιχτά δεδομένα στην Ευρώπη. Το μέγεθος της αγοράς ανοιχτών δεδομένων εκτιμάται σε 184 δισεκατομμύρια ευρώ και προβλέπεται ότι θα φτάσει μεταξύ 199,51 και 334,21 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Ένα από ευρήματα της έκθεσης είναι "Η δημιουργία αξίας από τα ανοιχτά δεδομένα αποτελεί μέρος της ευρύτερης πρόκλησης του μετασχηματισμού δεξιοτήτων και διαδικασιών: μια χρονοβόρα διαδικασία της οποίας η αλλαγή και ο αντίκτυπος δεν είναι πάντα εύκολο να παρατηρηθούν και να μετρηθούν" [1].

Με τον όρο "Αντίκτυπος των Ανοικτών Δεδομένων", εννοούμε όλες εκείνες τις αλλαγές, βελτιώσεις, ευκαιρίες, άμεσες και έμμεσες, οι οποίες επέρχονται μέσω της επαναχρησιμοποίησης των ανοικτών δεδομένων. Ο αντίκτυπος της χρήσης των ανοιχτών δεδομένων αφορά σε τέσσερις τομείς επιπτώσεων:

 • Οικονομικός αντίκτυπος.
 • Κυβερνητικός αντίκτυπος.
 • Κοινωνικός αντίκτυπος.
 • Περιβαλλοντικός αντίκτυπος.

Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση αυτού του αντίκτυπου βασίζεται σε μια ποσοτική ανάλυση μέσω δεικτών για τη δημοσίευση δεδομένων και τα χαρακτηριστικά τους και μέσω της συλλογής περιπτώσεων χρήσης δεδομένων.

Η Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων data.apdkritis.gov.gr έχει τον δικό της δημόσιο πίνακα στατιστικών Dashboard, που παρέχει ποσοτικούς δείκτες για τις ακόλουθες πτυχές:

 • Επισκέψεις στην πύλη ανοιχτών δεδομένων
 • Πρωτοβουλίες, εφαρμογές και περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης
 • Δημοσιευμένα σύνολα δεδομένων ανά έτος
 • Σύνολα δεδομένων ανά εκδότη
 • Σύνολα δεδομένων ανά κατηγορία
 • Σύνολα δεδομένων με τις περισσότερες επισκέψεις
 • Ποσοστό διανομής ανά μορφότυπο
 • Ποσοστό διανομής ανά μορφότυπο και εκδότη

Τέλος, λειτουργεί φόρμα Υποβολής Εφαρμογής για τη χρήση ανοιχτών δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την ανάπτυξη κάποιας εφαρμογής / ιστοσελίδας / υπηρεσίας.

[1] Πηγή: https://data.europa.eu/en/publications/open-data-impact