Νομοθεσία

Το data.apdkritis.gov.gr αποτελεί εργαλείο υλοποίησης της πολιτικής των ανοικτών δεδομένων κατ' εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Το θεσμικό πλαίσιο, που διέπει τη συγκεκριμένη δράση είναι:

 • N. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/ Α΄) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.»
 • Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)

Τα βασικά χαρακτηριστικά του N. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/ Α΄) καταγράφονται συνοπτικά στο «Κεφάλαιο Ι΄ Ανοικτά Δεδομένα και περαιτέρω χρήση πληροφοριών του Δημοσίου Τομέα (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα αναδιατύπωση) Άρθρο 59 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής ανοικτών δεδομένων (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)» στα άρθρα:

 • Άρθρο 60 Ορισμοί ανοικτών δεδομένων (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
 • Άρθρο 61 Γενικές αρχές (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
 • Άρθρο 62 Επεξεργασία αιτήσεων περαιτέρω χρήσης (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
 • Άρθρο 63 Διαθέσιμοι μορφότυποι (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
 • Άρθρο 64 Αρχές που διέπουν τη χρέωση (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
 • Άρθρο 65 Υποχρέωση ενημέρωσης (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
 • Άρθρο 66 Άδειες και λοιποί όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
 • Άρθρο 67 Πρακτικές ρυθμίσεις (άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
 • Άρθρο 68 Ερευνητικά δεδομένα (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
 • Άρθρο 69 Αποφυγή Διακρίσεων (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
 • Άρθρο 70 Αποκλειστικές ρυθμίσεις (άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
 • Άρθρο 71 Θεματικός κατάλογος συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας (άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
 • Άρθρο 72 Ειδικά σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας και ρυθμίσεις περί δημοσίευσης και περαιτέρω χρήσης (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
 • Άρθρο 73 Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων
 • Άρθρο 74 Ένδικα βοηθήματα

Σχετικά Αρχεία:

N. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/ Α΄) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.»

Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)