Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Όρια μεταλλευτικών ζωνών

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

Όρια μεταλλευτικών ζωνών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΔΙΑ (ITEMS)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

METZON

Γραμμική

Nom98,2,2,c

Zon,3,3,I

Κωδ. Νομού

119=μεταλευτικές, 120=προτεινόμ.

156=μεταλλικά ορ., 181=προτεινομ.

159=βιομηχαν. ορ., 182=προτεινομ.

157=μαρμαρα, 183=προτεινομ.

158=λιγνητοφόρες ζών., 184=προτεινομ.

FieldValue
Modified
2021-07-30
Release Date
2015-03-22
Ιστότοπος
Identifier
996c5aa8-0e2a-4e98-ba58-050cb946ea4a
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.4228515625 34.68185695177, 23.4228515625 35.745471963956, 26.4990234375 35.745471963956, 26.4990234375 34.68185695177))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα