6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Σπήλαια της Περιφέρειας Κρήτης

Σπήλαια της Περιφέρειας Κρήτης.

Χάρτης στη Γεωπύλη

Data and Resources

FieldValue
Modified
2024-01-18
Release Date
2015-03-21
Ιστότοπος
Identifier
21247ea5-f952-4987-abb3-f7bdd8841f13
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.37890625 34.704439681614, 23.37890625 35.749930201754, 26.493530273438 35.749930201754, 26.493530273438 34.704439681614))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα