Διεύθυνση Υδάτων

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Σταθμοί μέτρησης υπόγειων νερών Κρήτης

Σταθμοί μέτρησης υπόγειων νερών και δεδομένα ( στάθμη νερού, θερμοκρασία, αγωγιμότητα) Κρήτης

Data and Resources

FieldValue
Modified
2021-07-30
Release Date
2015-03-19
Ιστότοπος
Identifier
e107f871-2f4a-4f01-9f43-8704381a883d
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.406372070312 34.663786332078, 23.406372070312 35.758845928185, 26.4990234375 35.758845928185, 26.4990234375 34.663786332078))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα