Διεύθυνση Υδάτων

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Αδειοδοτημένες Υδροληψίες της Δ/νσης Υδάτων Κρήτης

Τα δεδομένα των αδειοδοτημένων υδροληψιών (Γεώτρηση, Θάλασσα, Παρόχθιο Αντλιοστάσιο, Λιμνοδεξαμενή-Ομβροδεξαμενή, Πηγάδι, Πηγή, Υδρομάστευση, Φράγμα) προέρχονται από το ψηφιακό αρχείο του Τμήματος Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και είναι ενημερωμένο έως 18/10/2021.

Στο χάρτη περιέχονται τα παρακάτω επίπεδα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

  1. Ποτάμια Υδατικά Συστήματα Κρήτης - 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ
  2. Ευπρόσβλητες περιοχές στη Νιτρορύπανση
  3. Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) Κρήτης
  4. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Κρήτης - 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ

Χάρτης στη Γεωπύλη  Εφαρμογή στη Γεωπύλη

Επίπεδα Χάρτη:

Data and Resources

FieldValue
Modified
2024-01-18
Release Date
2015-03-19
Identifier
843d9f6a-e272-42fa-b764-a20b19776e6c
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.367919921875 34.686373990656, 23.367919921875 35.745471963956, 26.515502929688 35.745471963956, 26.515502929688 34.686373990656))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα