6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Π78 - Περιβάλλον - Χλωρίδα

Η Κρήτη είναι μια από τις περιοχές της Ευρώπης που έχουν εκτεταμένα μελετηθεί και συνεχίζουν να μελετούνται για τη χλωρίδα τους, καθώς, αναλογικά με την έκτασή της, διαθέτει μεγάλο αριθμό φυτικών ειδών και σημαντικό ποσοστό από αυτά ζουν μόνο στο νησί (ενδημικά της Κρήτης) και πουθενά αλλού στον κόσμο!

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιεύσεις (1), υπολογίζεται ότι στην Κρήτη απαντώνται 128 διαφορετικές οικογένειες ανώτερων φυτών με περίπου 2.000 διαφορετικά είδη.

Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr

Data and Resources

FieldValue
Modified
2024-01-29
Release Date
2023-04-25
Ιστότοπος
Identifier
61a2e027-e087-4ba5-91d3-57ee521ea905
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((25.29052734375 34.734540355629, 25.29052734375 35.525222427176, 26.400146484375 35.525222427176, 26.400146484375 34.734540355629))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη
Temporal Coverage
2023-04-25
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα