6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Ανάλυση Δορυφορικών Εικόνων ASTER για τον Εντοπισμό Ρηγμάτων στη Δυτική Κρήτη.

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διεκπεραιώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος EMERIC I (Development of an Expert System for the Monitoring, Management & Protection of the Natural Landscape & Environmental Resources of the Island of Crete), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπηση & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών που ανήκει στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΣ-ΙΤΕ). Σκοπός του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός Έμπειρου Συστήματος παρακολούθησης, διαχείρισης και προστασίας του φυσικού τοπίου και του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης.

Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση δορυφορικών εικόνων ASTER (Advanced Spacebome Thermal and Emission Radiometer) για τον εντοπισμό ρηγμάτων στη Δυτική Κρήτη και την ενημέρωση του αντίστοιχου χάρτη των γεωλογικών γραμμώσεων. Η επιλογή των κατάλληλων για περαιτέρω επεξεργασία φασματικών καναλιών καθορίστηκε από τη σχέση της ρηξιγενούς τεκτονικής με το υδρογραφικό δίκτυο και τη βλάστηση.

Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr

FieldValue
Modified
2024-01-29
Release Date
2023-03-21
Ιστότοπος
Identifier
2c3c4d78-b5af-4342-9015-657d8d873a35
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((383.466796875 34.779671021935, 383.466796875 35.784101818409, 384.99389648438 35.784101818409, 384.99389648438 34.779671021935))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Temporal Coverage
2023-03-21
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα