Ενημέρωση κοινού για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης

Ενημέρωση κοινού για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης

 

 

Σύντομο Ιστορικό

Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης από το έτος 2016 και εξής.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020 και εντάχθηκε σε αυτό με την 656/16-2-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΔ67ΛΚ-Τ47) Απόφαση Ένταξης της πράξης: «Παρακολούθηση των Υδάτων Κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ».

Σύνολα Δεδομένων:

 

Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης Περιφέρειας Κρήτης-Οδηγία 2006/7/ΕΚ

Η παρακολούθηση της ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης πραγματοποιείται σε ακτές που κολυμπά μεγάλος αριθμός ατόμων. Στην Ελλάδα παρακολουθούνται συνολικά 1.634 κολυμβητικές ακτές. Ανάμεσα σε 31 χώρες της Ευρώπης, η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη καλύτερη θέση, με το 95,7% των ακτών της να είναι εξαιρετικής ποιότητας. (https://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html)

Στην Κρήτη παρακολουθούνται συνολικά 177 ακτές, διάσπαρτες σε σχεδόν όλη την ακτογραμμή του νησιού, με το 100% των ακτών της να έχουν εξαιρετικής ποιότητας Ύδατα Κολύμβησης.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ απαιτείται η ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης Περιφέρειας Κρήτης. Την ανάγκη αυτή κάλυψε η εφαρμογή ενημέρωσης του κοινού.

 

Εφαρμογή Ενημέρωσης του Κοινού

Η εφαρμογή χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» και παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στις ακτές της Κρήτης
  • Τα βασικά χαρακτηριστικά των ακτών, την προσβασιμότητα και τις υποδομές εξυπηρέτησης των επισκεπτών, τις πιέσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των υδάτων
  • Τη νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των πολιτών κατά την κολυμβητική περίοδο
  • Τις αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί κάθε πολίτης σε περιπτώσεις ρύπανσης – μόλυνσης
Ύδατα Κολύμβησης

Εφαρμογή για Κινητά στο Play Store

Εφαρμογή για κινητό στο Play Store

Εφαρμογή Ενημέρωσης του Κοινού στη Γεωπύλη