Πρωτεύουσες καρτέλες

ESRI REST API (ΓΕΙΝ)

Το ESRI REST API υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων σε διαφόρους μορφοτύπους.