Πρωτεύουσες καρτέλες

ESRI REST API (Α.Π.Θ.)

Το ESRI REST API υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων σε διαφόρους μορφοτύπους.