Θέματα

Σύνολα Δεδομένων

228 Σύνολα Δεδομένων

ΧΥΤΑ (xyta_tic)

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
  • Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

ΧΥΤΑ (xyta_point)

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
  • Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων