Σύνολα Δεδομένων

2 Σύνολα Δεδομένων

Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

    Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν λάβει άδεια εγκατάστασης – λειτουργίας από το Τμήμα Φυσικών Πόρων – Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου – Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Χάρτης στη Γεωπύλη [1]  Εφαρμογή στη Γεωπύλη [2...

    Σημειακή αποτύπωση Λατομείων

    Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

      Η σημειακή αποτύπωση των λατομείων δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και...