Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

Οι Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν λάβει άδεια εγκατάστασης – λειτουργίας από το Τμήμα Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ο χάρτης απεικονίζει, με διαδραστικό τρόπο, δεδομένα των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που προέρχονται από τη Γεωβάση  που τηρείται από το Τμήμα Φυσικών Πόρων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, τα οποία είναι επικαιροποιημένα (up to date), καθώς και τη θέση τους σε χάρτη.

Στο χάρτη περιέχονται τα παρακάτω επίπεδα:

Επισημαίνεται ότι στο χάρτη δεν εμφανίζονται τα σημεία εκείνα, για τα οποία εκκρεμεί ο έλεγχός τους από την αδειοδοτούσα αρχή (Τμήμα Φυσικών Πόρων/ΔΤΕ/ΑΔΚ) προκειμένου να εκδοθεί η διοικητική πράξη έγκρισης ή απόρριψης αιτήματος για τη χορήγηση της αντίστοιχης άδειας.

Χάρτης στη Γεωπύλη  Εφαρμογή στη Γεωπύλη

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-02-16
Ημερομηνία δημοσίευσης
2015-03-19
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
bbc6c56a-a429-44ea-a651-54b535d586c5
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.40087890625 34.672822134724, 23.40087890625 35.749930201754, 26.493530273438 35.749930201754, 26.493530273438 34.672822134724))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα