Πρωτεύουσες καρτέλες

Όμβριες Καμπύλες

Για το ΥΔ Κρήτης (GR13) καταρτίστηκαν εξισώσεις όμβριων καμπυλών (παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της έντασης της βροχόπτωσης για δεδομένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς) στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών του Υδατικού Διαμερίσματος. o υπολογισμός της βροχόπτωσης σχεδιασμού στα διάφορα σενάρια που εξετάστηκαν σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας, δηλαδή υψηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 50 έτη), μέση πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 100 έτη) και χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 1000 έτη)

10 files in this archive

  • ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ/
  • ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ/GR13-P02-SX1-StathmoiForeas.pdf
  • ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ/GR13-P02-SX2-EpilegmeStathmoiForeas.pdf
  • ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ/GR13-P02-SX3-ParametrosKapa.pdf
  • ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ/GR13-P02-SX4-ParametrosLamda.pdf
  • ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ/GR13-P02-SX5-ParametrosPsi.pdf
  • ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ/Αρχείο σταθμών με παραμέτρους ομβρίων καμπυλών.kmz
  • ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ/Αρχείο σταθμών με τις παραμέτρους των ομβρίων καμπυλών.xlsx
  • ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ/Κατάρτιση Ομβρίων Καμπυλών σε Επίπεδο Χώρας.pdf
  • ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ/ΟΜΒΡΙΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-GR13_P02-T1.pdf

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουapplication/zip
μέγεθος αρχείου30.25 MB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαAug 02, 2021