Πρωτεύουσες καρτέλες

ESRI REST API

Το ESRI REST API υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων σε διαφόρους μορφοτύπους.