Πρωτεύουσες καρτέλες

Οριοθέτηση Στρατιωτικών Εγκαταστάσεων (strateg_polygon)