Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και οι αποφάσεις ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησής τους, για τα έργα και τις δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19α του N.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος” (ΦΕΚ Α’ 209).

Για την εξαγωγή online των πρωτογενών δεδομένων έχουν χρησιμοποιηθεί οι διαδικτυακές υπηρεσίες – web services του http://aepo.ypeka.gr/ και στη συνέχεια έχουν ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-08-02
Ημερομηνία δημοσίευσης
2015-12-02
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
210363db-ac03-4edc-abec-5c8df65dd538
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.340454101563 34.686373990656, 23.340454101563 35.745471963956, 26.52099609375 35.745471963956, 26.52099609375 34.686373990656))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα