Πρωτεύουσες καρτέλες

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 346/19-1-2021 απόφασής με θέμα: «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.