Αδειοδοτημένες Υδροληψίες Κρήτης

Σύντομο Ιστορικό

Tα δεδομένα των αδειοδοτημένων υδροληψιών (Γεώτρηση, Θάλασσα, Παρόχθιο Αντλιοστάσιο, Λιμνοδεξαμενή-Ομβροδεξαμενή, Πηγάδι, Πηγή, Υδρομάστευση, Φράγμα) προέρχονται από το ψηφιακό αρχείο του Τμήματος Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και είναι ενημερωμένο έως 18/10/2021.

Σύνολο Δεδομένων:

Με τη χρήση των παραπάνω δεδομένων δημιουργήθηκε χάρτης που περιέχει και τα παρακάτω επίπεδα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

 • Ποτάμια Υδατικά Συστήματα Κρήτης - 1η Αναθεώρηση
 • ΣΔΛΑΠ Ευπρόσβλητες περιοχές στη Νιτρορύπανση
 • Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) Κρήτης
 • Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Κρήτης - 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ

Χάρτης Αδειοδοτημένων Υδροληψιών Κρήτης

Εφαρμογή Αδειοδοτημένων Υδροληψιών Κρήτης

Δημιουργήθηκε εφαρμογή που παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:

 • Επιλογής αδειοδοτημένων υδροληψιών μέσω σημείου, πολυγώνου, κύκλου κ.τ.λ.
 • Επιλογής είδους αδειοδοτημένων υδροληψιών μέσω φίλτρων, που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται.
 • Προσθήκης δεδομένων του χρήστη στο χάρτη. Υποστηρίζονται οι παρακάτω μορφότυποι (shape file, csv, kml, GeoJSON).
 • Μέτρησης αποστάσεων μεταξύ σημείων και υπολογισμού εμβαδού πολυγώνου.
 • Εύρεσης κοντινών αδειοδοτημένων υδροληψιών από σημείο. Ο χρήστης ορίζει το σημείο και την απόσταση από αυτό. Στα αποτελέσματα της αναζήτησης μπορεί επιλέγοντας κάθε σημείο να δει και τα δεδομένα του.
 • Προσθήκης στα αγαπημένα περιοχής ενδιαφέροντος.
 • Εμφάνισης υπομνήματος επιπέδων.
 • Εμφάνισης επιπέδων χάρτη.
 • Επιλογής υποβάθρου.
 • Εκτύπωσης.