6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

SIVA project "POLICIES AND TOOLS FOR EFFICIENT DESIGN OF BROADBAND DEVELOPMENT"

Η ευρυζωνικότητα είναι ο τέταρτος στρατηγικός πυλώνας του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη. Η συνδεσιμότητα και η πρόσβαση στο διαδίκτυο που παρέχει είναι βασικός παράγοντας για μια σειρά από σημαντικές υπηρεσίες για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα. Οι φιλόδοξοι στόχοι που τέθηκαν στο ψηφιακό θεματολόγιο υποδεικνύουν τη σημασία της ευρυζωνικότητας για την οικονομία της ΕΕ και την ευημερία των πολιτών.

Το έργο SIVA υποστηρίζει τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τις ψηφιακές τεχνολογίες (συγκεκριμένα το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη) και στοχεύει να συμβάλει στη βελτίωση της εικονικής προσβασιμότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω της προώθησης της ευρυζωνικής πρόσβασης, συμπληρώνοντας τη φυσική προσβασιμότητα και μειώνοντας έτσι το ψηφιακό χάσμα στην περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης.

Broadband is the fourth strategic pillar of the Digital Agenda for Europe. The connectivity and internet access it provides is a key enabler for a number of important services for citizens, businesses and the public sector. The ambitious targets set in the Digital Agenda indicate the importance of broadband for the economy of the EU and citizen welfare.

The SIVA project supports the goals of EU's strategy on digital technologies (namely the Digital Agenda for Europe) and aims to contribute to the improvement of virtual accessibility in South East Europe through the promotion of broadband access, supplementing physical accessibility and thus narrowing the digital gap in the SEE area.

 

Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-01-29
Ημερομηνία δημοσίευσης
2023-03-22
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
c512af3d-30f7-4151-a2a4-c63b41bb88a6
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((8.349609375 45.780804773536, 11.689453125 37.733651764861, 13.271484375 35.904475800767, 17.75390625 35.404572523702, 26.806640625 33.667058186721, 28.916015625 35.18937219736, 26.982421875 37.872540303786, 26.3671875 41.39109596435, 22.1484375 44.815876656677, 22.32421875 48.347974828586, 22.060546875 49.302680834012, 18.8525390625 49.645343141749, 16.787109375 48.957619067051, 16.34765625 48.113788872027, 15.1611328125 46.986748240973, 11.865234375 46.383822995194, 8.9208984375 45.743504966469))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Νότια Ανατολική Ευρώπη
Temporal Coverage
2023-03-22
Γλώσσα
English
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα