6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου - Παναγιά Κερά, Κριτσά

Τρίκλιτος καμαροσκεπής ναός με τρούλο στο κεντρικό κλίτος.

  • Παπαδάκη – Οekland / Bissinger:  Στην αψίδα του κ. κλίτους  το πρώτο στρώμα χρονολογείται στα τέλη του 13ου αι.. [1]
  • Βissinger: To δεύτερο στρώμα του κεντρικού κλίτους χρονολογείται στα 1310/20.[2]   H  ζωγραφική του νοτίου κλίτους  χρονολογείται στα 1320 « σε μια κοντινή χρονολογικά περίοδο με τη ζωγραφική του β΄στρώματος του κεντρικού κλίτους».  Η ζωγραφική του βορείου κλιτους χρονολογείται περίπου στα 1340.[3]
  • Gallas, κ.α.:  Η ζωγραφική του κεντρικού κλίτους χρονολογείται  στα τέλη του 13ου αι.. Η ζωγραφική του νοτίου κλίτους στο α΄μισό του 14ου αι. και του βορείου κλίτους στα μέσα του 14ου αι.[4]
  • Παπαδάκη – Oekland: Το πρώτο στρώμα τοιχογραφήθηκε στα μέσα του 15ου αι. . Από το 1303 κ.ε.  ανανεώνεται  η ζωγραφική του ναού.  Η τοιχογράφηση των πλαγίων κλιτών ξεκινάει από το 1320 κ.ε.

Τεχνοτροπικά:  «Το β στρώμα του κεντρικού κλίτους αποτελεί επαρχιακή εκδοχή των μορφών της μεσοβυζαντινής τέχνης με πρώιμο παλαιολόγειο λεξιλόγιο. Γραμμική επιπεδική οργάνωση και προσέγγιση του πραγματικού.» «Η ζωγραφική του νοτίου κλίτους χαρακτηρίζεται από το δυναμισμό χρωμάτων και σχημάτων και την έντονη εκφραστικότητα».[5]

[1] Παπαδάκη – Οekland, 1967,105

   Bissinger, 1995, 76

[2] Bissinger, 1995, 133-4

[3] Bissinger, 1995, 137-38

[4] Gallas, κ.α., 1983, 428-9

[5] Παπαδάκη – Oekland, 2000α, 73-76

Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-01-29
Ημερομηνία δημοσίευσης
2023-03-16
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
e21144a5-caf7-4148-a935-8dbacb99defc
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POINT (25.646553039551 35.156187218351)
POLYGON ((25.622177124023 35.143835670713, 25.622177124023 35.175552915036, 25.674705505371 35.175552915036, 25.674705505371 35.143835670713))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Επαρχία Μεραμβέλλου, Κριτσά
Temporal Coverage
2023-03-16
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα