Διεύθυνση Υδάτων

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Σχέδιο Διαχείρισης των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης

Σχέδιο Διαχείρισης των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-08-02
Ημερομηνία δημοσίευσης
2017-09-06
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
64d77295-95bc-4c6d-998d-0142cf8f7e0f
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.389892578125 34.645711770453, 23.389892578125 35.745471963956, 26.47705078125 35.745471963956, 26.47705078125 34.645711770453))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα