Διεύθυνση Υδάτων

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Οριοθετημένα Υδατορέματα - Αρχείο Διεύθυνσης Υδάτων

Σχετική νομοθεσία

Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση τηρείται συμβατικό και ηλεκτρονικό αρχείο με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Υδάτων, στο οποίο καταχωρούνται οι διοικητικές πράξεις οριοθέτησης υδατορεμάτων συνοδευόμενες από τους αντίστοιχους φακέλους οριοθέτησης.

(άρθρο 5 παρ. 6 του Ν.4258/14 (ΦΕΚ 94 Α/14-04-2014).

Για την διευκόλυνση, τόσο των Υπηρεσιών και Φορέων, όσο και των μελετητών-ιδιωτών που εμπλέκονται στην διαδικασία οριοθέτησης υδατορεμάτων ή εκπονούν σχετικές μελέτες, το Τμήμα μας, αναρτά τα αρχεία που απεικονίζουν τα οριοθετημένα υδατορέματα με τις διοικητικές πράξεις οριοθέτησής τους με μορφή: .xlsx και .kmz. Τα επισυναπτόμενα αρχεία αφορούν σε στοιχεία της Υπηρεσίας και επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με νέα δεδομένα.
Κάθε οριοθετημένο υδατόρεμα αποδίδεται γεωγραφικά με ένα σημείο, και η πληροφορία που δίδεται αφορά στο αντίστοιχο ΦΕΚ δημοσίευσης. Δεδομένου ότι σε αρκετές πράξεις οριοθέτησης, τα τοπογραφικά συντάσσονταν σε σύστημα HATT και όχι σε ΕΓΣΑ 87 ενδέχεται η θέση τους να μην προσδιορίζεται απόλυτα.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Μάρη Ιωάννα (τηλ. Επικοινωνίας 2813404168,  e-mail i.mari@apdkritis.gov.gr).

Επισημαίνουμε ότι τα συγκεκριμένα αρχεία δεν είναι δεσμευτικά για την ύπαρξη άλλων οριοθετημένων ρεμάτων, και αφορούν αποκλειστικά και μόνο στους φακέλους οριοθέτησης που τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Υδάτων.

Η τελευταία ενημέρωση αφορά σε στοιχεία μέχρι 11-6-2024

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-06-11
Ημερομηνία δημοσίευσης
2017-08-08
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
a9aa58f6-8222-495b-b1d1-bdd7091829e6
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.406372070312 34.690890783098, 23.406372070312 35.807864564123, 26.455078125 35.807864564123, 26.455078125 34.690890783098))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα