Διεύθυνση Υδάτων

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Μικρά Υδατορέματα

Το επισυναπτόμενο αρχείο αφορά μόνο σε στοιχεία της Υπηρεσίας και όχι σε όλα τα Μικρά Υδατορέματα του νησιού και επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με νέα δεδομένα.
Κάθε Μικρό Υδατόρεμα αποδίδεται γεωγραφικά με δύο σημεία (αρχή και τέλος).

 

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2022-07-21
Ημερομηνία δημοσίευσης
2022-06-20
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
94a69e9e-0282-4a3b-8ed6-ae3f4b36ed69
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((-336.67300421745 34.670262095297, -336.67300421745 35.818704001587, -333.47598273307 35.818704001587, -333.47598273307 34.670262095297))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα