Διεύθυνση Υδάτων

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Μετεωρολογικοί και Υδρολογικοί Σταθμοί

Δίκτυο Μετεωρολογικών και Υδρολογικών Σταθμών της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Χάρτης στη Γεωπύλη

Επίπεδα Χάρτη:

Μετεωρολογικοί_Υδρολογικοί_Σταθμοί

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-01-18
Ημερομηνία δημοσίευσης
2015-11-25
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
839afdea-0394-496f-9579-3c4e7c43d008
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.4228515625 34.672822134724, 23.4228515625 35.763303416792, 26.47705078125 35.763303416792, 26.47705078125 34.672822134724))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα