Διεύθυνση Υδάτων

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Βροχομετρικά Δεδομένα από το δίκτυο συμβατικών σταθμών με παρατηρητές

Στο πλαίσιο της καταγραφής μετεωρολογικών δεδομένων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει εγκαταστήσει σε όλη την Ελλάδα συμβατικούς βροχομετρικούς σταθμούς με παρατηρητές. Στην Κρήτη, η εποπτεία 19 τέτοιων συμβατικών βροχομετρικών σταθμών πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. (Προκειμένου να δείτε την γεωγραφική κατανομή των σταθμών πατήστε εδώ.)

Για τη μέτρηση του ύψους βροχής χρησιμοποιούνται δεκαπλασιαστικά βροχόμετρα ύψους 1,68 m, εσωτερικής διαμέτρου χοάνης 190 mm, με ενσωματωμένη κλίμακα μέτρησης των χιλιοστών της βροχόπτωσης. (Προκειμένου να δείτε το βροχόμετρο πατήστε εδώ.)

Η καταγραφή της βροχόπτωσης πραγματοποιείται σε 24ωρη βάση από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 8:00 π.μ. της επόμενης μέρας. Τα βροχομετρικά δεδομένα αποστέλλονται με μηνιαίο δελτίο από τους παρατηρητές στην Διεύθυνση Υδάτων για να καταγραφούν σε ηλεκτρονικό αρχείο.

Ως βροχομετρική περίοδος έχει οριστεί το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο του ενός έτους μέχρι τον Αύγουστο του επόμενου έτους. Η χρονοσειρά καταγραφής σε ηλεκτρονικό αρχείο των βροχομετρικών δεδομένων από τη Διεύθυνση Υδάτων περιλαμβάνει τα βροχομετρικά έτη από το 2009 -2010 και εξής.

Τα δεδομένα που παρατίθενται αφορούν σε χιλιοστά ύψους βροχής ανά μήνα.

Για πληροφορίες επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης ) – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr και i.mari@apdkritis.gov.gr

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-01-29
Ημερομηνία δημοσίευσης
2019-06-12
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
d9e1a24d-c728-49a8-a014-6b0ee21eaf42
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.351440429688 34.68185695177, 23.351440429688 35.763303416792, 26.515502929688 35.763303416792, 26.515502929688 34.68185695177))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα