Σύνολα Δεδομένων

164 Σύνολα Δεδομένων

ΧΥΤΑ (xyta_tic)

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
  • Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων